Dit zijn onze algemene voorwaarden

Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Loop Hard met Bas-Jan (met KvK-nummer: 74586475), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@loophardmetbas-jan.nl of per post:

Loop Hard met Bas-Jan
Koggestraat 9 F
1012 TA Amsterdam

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1. Producten

Bas-Jan de Bruijn verzorgt workshops ChiRunning of ChiWalking, deze worden betaald via de webshop. Een product is in deze dus een workshop.

Artikel 2. Registratie 

U dient zich te registreren om een workshop te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze privacyverklaring op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3. Betalingen

De (totale) prijs van de workshops staan in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal.

Artikel 4. Kwaliteitswaarborg Workshops

Bas-Jan is gecertificeerd instructeur. Hij zal de workshops volgens de methode van CHiRunning Nederland uitvoeren. Zijn de workshops niet volgens de ChiRunning methode uitgevoerd, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5. Afzeggingen

Bent u verhinderd, laat het ons dan tijdig weten. Wanneer u een workshop niet kunt bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk 5 dagen voor de afspraak telefonisch af bij Bas-jan (tel: 06 83 53 11 07). Bij een te late afzegging zullen wij bij u  het onderstaande bedrag in rekening brengen, tenzij u een gegronde reden (noodgeval) heeft.

  • Afzegging gehele workshop € 30
  • Afzegging privé clinic € 15

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Bas-Jan is aansprakelijk voor blessures die veroorzaakt worden tijdens workshop. Dit geldt niet als die blessures zijn ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de deelnemer. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval het bedrag zijn van de door u geboekte workshop.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8. Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van deze overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@loophardmetbas-jan.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9. Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.